Let's study English Writing!!!

Administration Statistics Searched Articles : 21 / 21 , Pages : 1 / 2
No © S u b j e c t Name Date Hits
21 -연봉으로 받다, 일용직이다... 강줄기 Mar 18, 2003 1649
20 -To + 소유격 + 감정명사(추상명사) 강줄기 Mar 18, 2003 1408
19 -have the 추상명사 + to 부정사 강줄기 Mar 18, 2003 1469
18 -all the 비교급 because s + v 강줄기 Mar 18, 2003 1413
17 -make it clear that ~ Kang Jul Ki Dec 10, 2002 1409
16 -according to ~ Kang Jul Ki Dec 10, 2002 1418
15 -consider ~ 고려하다. Kang Jul Ki Dec 10, 2002 1496
14 -Have a good/bad effect on ~ 좋은/나쁜 영향을 끼치다. Kang Jul Ki Dec 09, 2002 1448
13 -be equal to ~ 에 동가이다/ 맞먹다/ 할 능력이 있는 Kang Jul Ki Dec 09, 2002 1485
12 -emphasize ~ 강조하다 Kang Jul Ki Dec 09, 2002 1457
11 -disturb ~ Kang Jul Ki Dec 08, 2002 1473
10 -damage ~ Kang Jul Ki Dec 08, 2002 1474
9 -deal with ~ Kang Jul Ki Dec 08, 2002 1586
8 -How come ~ ? Kang Jul Ki Dec 06, 2002 1519
7 -How about ~ ? Kang Jul Ki Dec 06, 2002 1626
[1] [2]

Home Help
Forward Post Reload
Powered by Kang Jul Ki